แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
แผนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมและแผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2565-2568)
แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา (พ.ศ.2561-2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3
แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา (พ.ศ.2561-2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2
แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา (พ.ศ.2561-2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1
แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา (พ.ศ.2556-2560) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3

แผนกลยุทธ์
ปี พ.ศ.2565

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ปีงบประมาณพ.ศ.2564 แก้ไขครั้งที่ 1
ปีงบประมาณพ.ศ.2564

แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2566
แผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2565
แผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2564
แผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2563
แผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2562
แผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2561
แผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2560

ระเบียบ


ว่าด้วย การจัดทำวารสารวิชาการ
พ.ศ.2557

ว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการจัดสรรเงินสนับสนุนและค่าตอบแทนการตีพิมพ์และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2560
พ.ศ.2559

ประกาศ


เรื่อง การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

ประกาศ ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณประเภทเงินรายได้


พัฒนาชั้นเรียน
ประกาศรับข้อเสนอ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 2)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 2)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 2)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 2)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

พัฒนาพื้นที่
ประกาศรับข้อเสนอ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 2)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 2)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 2)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 2)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศ ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภท Fundamental Fund


ประกาศฯ กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการจัดทำคำของบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอรับงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศ ทุนสำหรับอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ


ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง
หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ ทุนสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน การทำวิจัยโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R to R (Routine to Research)


ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง
หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R to R (Routine to Research) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

รายงานข้อมูลบัณฑิตที่ทำงานตรงสาขา
ปีการศึกษา 2561-2564 (บัณฑิตจบในปีการศึกษา 2560-2563)

การประเมินสมรรถนะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
บันทึกข้อความ นำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (ปรับปรุง 14 ธ.ค. 65)
บันทึกข้อความ ขอส่งร่างรายงานฉบับปรับแก้ตามผู้ทรงคุณวุฒิ (เงินรายได้) (ปรับปรุง 29 มี.ค. 66)
บันทึกข้อความนำส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัย
บันทึกข้อความ นำส่งรายงานการวิจัยเพื่อตรวจคุณภาพ
บันทึกข้อความนำส่งปิดโครงการวิจัย
บันทึกข้อความ ขอยุติการทำวิจัยและคืนทุนพร้อมดอกเบี้ย

แบบฟอร์มข้อเสนอเงินรายได้
พัฒนาชั้นเรียน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
พัฒนาพื้นที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แบบฟอร์ม อื่น ๆ
แบบรายงานความก้าวหน้าการทำวิจัย

บันทึกข้อความ ขอให้รับรองข้อเสนอโครงการวิจัย/โครงการนวัตกรรมในระบบ NRIIS
บันทึกข้อความ นำส่งรายงานการวิจัยเพื่อตรวจคุณภาพ
บันทึกข้อความ นำส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัย
บันทึกข้อความ ขอส่งร่างรายงานผลการวิจัยฉบับปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (เงินภายนอก)
บันทึกข้อความ นำส่งปิดโครงการวิจัย (เงินภายนอก)

แบบฟอร์ม ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) Fundamental Fund
บันทึกข้อความ นำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (ววน.)
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ FF67
แบบฟอร์มแตกตัวคูณงบประมาณ FF67
แบบฟอร์มการกรอกรายงานความก้าวหน้า
แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารายงานความก้าวหน้า
ฟอร์มสรุปรายงานการเงิน (นักวิจัย)

ใบสมัคร
ใบสมัครขอรับการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
บันทึกข้อความนำส่งข้อเสนอสำหรับอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

แบบฟอร์มข้อเสนอทุนสำหรับอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
แบบเสนอโครงการวิจัย : ประเภทขอตำแหน่งทางวิชาการ

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
บันทึกข้อความนำส่งข้อเสนอโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R to R (Routine to Research)

แบบฟอร์มข้อเสนอ
แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัย : ประเภทการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)

คู่มือการเขียนรายงานวิจัย (ปรับปรุง 27 มีนาคม 2566)
คู่มือบริหารงานวิจัย
คู่มือบริการวิชาการ
คู่มือการใช้งานระบบ (NRIIS) การขยายระยะเวลา ทุนวนน.- สำหรับนักวิจัย
คู่มือการจัดทำคำของบประมาณ FF67

ขออนุมัติการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/นำเสนอผลงานวิชาการ(การประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ) (ปรับปรุง 5 เม.ย. 66)
ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย (ปรับปรุง 5 เม.ย. 66)
ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

ขออนุมัติการสนับสนุนเงินค่าธรรมเนียมการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ขออนุมัติเบิกเงินค่าธรรมเนียมการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
ประกาศการให้ทุน
บันทึกข้อความนำส่ง
1.1 แบบสรุปข้อเสนอประเด็นการศึกษานำร่อง 3 ประเด็น (CR-2)
1.2 กรอบแนวคิด (CMR-1.2)

โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
ประกาศการให้ทุน
บันทึกข้อความนำส่ง
2.1 แบบสรุปข้อเสนอประเด็นการศึกษานำร่อง 3 ประเด็น (CR-2)
2.2 กรอบแนวคิด (CR-1.2)

แบบฟอร์มเสนอประวัติและผลงานวิจัยของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนักวิจัยดีเด่นและเข้ารับโล่พระราชทานในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7"
แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้แทนคณะ/วิทยาลัยเพื่อคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มอื่น ๆ


แบบฟอร์มวารสาร


วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ขั้นตอนการให้บริการ


รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ