แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
แผนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมและแผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2565-2568)
แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา (พ.ศ.2561-2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3
แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา (พ.ศ.2561-2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2
แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา (พ.ศ.2561-2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1
แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา (พ.ศ.2556-2560) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3

แผนกลยุทธ์
ปี พ.ศ.2565

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ปีงบประมาณพ.ศ.2564 แก้ไขครั้งที่ 1
ปีงบประมาณพ.ศ.2564

แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2566
แผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2565
แผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2564
แผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2563
แผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2562
แผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2561
แผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2560

ระเบียบ


ว่าด้วย การจัดทำวารสารวิชาการ
พ.ศ.2557

ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินสนับสนุนและค่าตอบแทนการตีพิมพ์และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2559

ประกาศ


เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินสนับสนุนและค่าตอบแทนการตีพิมพ์และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2560

เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุมัติเงินสนับสนุนค่าธรรมเนียมการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
พ.ศ.2564

เรื่อง การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

ประกาศ ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณประเภทเงินรายได้


พัฒนาชั้นเรียน
ประกาศรับข้อเสนอ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 2)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 2)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 2)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 2)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

พัฒนาพื้นที่
ประกาศรับข้อเสนอ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 2)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 2)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 2)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 2)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศ ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภท Fundamental Fund


ประกาศฯ กรอบการดำเนินการจัดทำคำของบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (FF)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ขยายกรอบระยะเวลาดำเนินการ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอรับงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายชื่อผู้ได้รับทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศ ทุนสำหรับอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ


ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง
หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายชื่อผู้ได้รับทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศ ทุนสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน การทำวิจัยโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R to R (Routine to Research)


ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง
หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R to R (Routine to Research) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R to R (Routine to Research) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายชื่อผู้ได้รับทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

รายงานข้อมูลบัณฑิตที่ทำงานตรงสาขา
ปีการศึกษา 2565 (บัณฑิตจบในปีการศึกษา 2564)
ปีการศึกษา 2561-2564 (บัณฑิตจบในปีการศึกษา 2560-2563)

การประเมินสมรรถนะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
บันทึกข้อความ นำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (ปรับปรุง 27 พ.ย. 66)
บันทึกข้อความ นำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับปรับแก้ตามผู้ทรงฯ (ปรับปรุง 23 มี.ค. 67)
-----------------------------------------------------------------
บันทึกข้อความ นำส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัย (ปรับปรุง 7 ก.ค. 66)
บันทึกข้อความ นำส่งร่างรายงานผลการวิจัยเพื่อตรวจคุณภาพ (ปรับปรุง 12 ก.ย. 66)
บันทึกข้อความ ขอส่งร่างรายงานฉบับปรับแก้ตามผู้ทรงคุณวุฒิ (เงินรายได้) (ปรับปรุง 19 ต.ค. 66)
บันทึกข้อความ ขอส่งหลักฐานสำหรับปิดโครงการวิจัย ประเภทเงินเงินรายได้ ขออนุมัติเบิกทุนวิจัยงวดสุดท้าย (ปรับปรุง 11 ต.ค. 66)
บันทึกข้อความ ขอยุติการทำวิจัยและคืนทุนพร้อมดอกเบี้ย (ปรับปรุง 23 ส.ค 66)

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน (แบบ ว-1ด CAR)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยพัฒนาพื้นที่ (แบบ ว-1)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แบบฟอร์มอื่น
แบบรายงานความก้าวหน้าการทำวิจัย

บันทึกข้อความ ขอให้รับรองข้อเสนอโครงการวิจัย/โครงการนวัตกรรมในระบบ NRIIS (ปรับปรุง 16 ส.ค. 66)
บันทึกข้อความ นำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับปรับแก้ตามผู้ทรงฯ (เงินภายนอก) (ปรับปรุง 7 ก.ค. 66)
บันทึกข้อความ นำส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัย (ปรับปรุง 23 ส.ค. 66)
บันทึกข้อความ นำส่งร่างรายงานผลการวิจัยเพื่อตรวจคุณภาพ (ปรับปรุง 12 ก.ย. 66)
บันทึกข้อความ ขอส่งร่างรายงานผลการวิจัยฉบับปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (ปรับปรุง 19 ต.ค. 66)
บันทึกข้อความ ขอส่งหลักฐานสำหรับปิดโครงการวิจัย ประเภทเงินงบประมาณจากภายนอก ขออนุมัติเบิกทุนวิจัยงวดสุดท้าย (ปรับปรุง 11 ต.ค. 66)

แบบฟอร์ม ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) Fundamental Fund
บันทึกข้อความ นำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (ววน.)
แบบฟอร์มการกรอกรายงานความก้าวหน้า
แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารายงานความก้าวหน้า
ฟอร์มสรุปรายงานการเงิน (นักวิจัย)
หน้าปกรายงานวิจัย

ปีงบประมาณ 2568
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ FF68 โครงการเดี่ยว
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ FF68 ชุดโครงการ
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ FF68 โครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ
แบบฟอร์มแตกตัวคูณงบประมาณ FF68

ปีงบประมาณ 2567
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ FF67
แบบฟอร์มแตกตัวคูณงบประมาณ FF67

ใบสมัคร
ใบสมัครขอรับการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
บันทึกข้อความนำส่งข้อเสนอสำหรับอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
บันทึกข้อความนำส่งข้อเสนอฉบับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (ปรับปรุง 16 ก.พ. 67)
บันทึกข้อความ นำส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

แบบฟอร์มข้อเสนอทุนสำหรับอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
แบบเสนอโครงการวิจัย : ประเภทขอตำแหน่งทางวิชาการ

แบบฟอร์มอื่น ๆ
รายงานการเงิน (นักวิจัย)
แบบรายงานความก้าวหน้าการทำวิจัย

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
บันทึกข้อความ นำส่งข้อเสนอโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R to R (Routine to Research)
บันทึกข้อความ นำส่งข้อเสนอฉบับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (ปรับปรุง 28 ธ.ค. 66)
บันทึกข้อความ นำส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R to R (Routine to Research)

แบบฟอร์มข้อเสนอ
แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัย : ประเภทการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) งบประมาณ พ.ศ.2566
แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัย : ประเภทการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) งบประมาณ พ.ศ.2567

แบบรายงานความก้าวหน้าการทำวิจัย
แบบรายงานความก้าวหน้าการทำวิจัย

ขออนุมัติการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/นำเสนอผลงานวิชาการ(การประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ) (ปรับปรุง 10 ส.ค. 66)
ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ/นำเสนอผลงานทางวิชาการ (ปรับปรุง 6 ก.ย. 66)
ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย (ปรับปรุง 23 ส.ค. 66)
ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร (ปรับปรุง 7 ก.ค. 66)
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กรณีเดินทาง 1 คน
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กรณีเดินทางมากกว่า 1 คน

ขออนุมัติการสนับสนุนเงินค่าธรรมเนียมการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ปรับปรุง 31 ส.ค. 66)
ขออนุมัติเบิกเงินค่าธรรมเนียมการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ปรับปรุง 31 ส.ค. 66)

การขอขยายระยะเวลาการทำวิจัย ครั้งที่ 1 (ปรับปรุง 7 ก.ค. 66)
การขอขยายระยะเวลาการทำวิจัย ครั้งที่ 2 (ปรับปรุง 7 ก.ค. 66)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
ประกาศให้ทุน
บันทึกข้อความนำส่ง
1.1 แบบสรุปข้อเสนอประเด็นการศึกษานำร่อง 3 ประเด็น (CR-2)
1.2 กรอบแนวคิด (CMR-1.2)

โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์
ประกาศให้ทุน
บันทึกข้อความนำส่ง
1.1 แบบสรุปข้อเสนอประเด็นการศึกษานำร่อง 3 ประเด็น (CR-2)
1.2 กรอบแนวคิด (CMR-1.2)

แบบฟอร์มอื่น ๆ


แบบฟอร์มวารสาร


วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HSSJ) วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (JoRST)

ขั้นตอนการให้บริการ


รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ