กำหนดการ

เปิดรับบทความวิจัย/บทความวิชาการฉบับเต็ม (Full Paper) วันนี้-31 ธันวาคม 2565
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) แล้ว 25 มกราคม 2566
ประกาศผลการพิจารณาบทความพร้อมลำดับการนำเสนอ 31 มกราคม 2566
ชำระเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
นำเสนอผลงาน 28 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2566

สาขางานวิจัย

นวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นวัตกรรมด้านบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
นวัตกรรมด้านการศึกษา
นวัตกรรมด้านสาธารณสุขชุมชนและการแพทย์แผนไทย
นวัตกรรมด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

อัตราค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงาน

ประเภท ชำระเงินภายในวันที่ 1-9 ก.พ. 66 ชำระเงินภายในวันที่ 10-15 ก.พ. 66
บุคคลทั่วไป
5,000
5,500
เจ้าภาพร่วม

-มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
-มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
-มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
-มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
-มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
-มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
-มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
-IEEE SMC THAILAND CHAPTER
-สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
-สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย
4,500
5,000
ผู้ร่วมงาน ลงทะเบียนได้ที่ ลงทะเบียน
วันละ 500 บาท

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 744-0-20193-0

ชื่อบัญชีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ข้อกำหนด!
บทความมี ความยาวไม่เกิน 10 หน้า
ผู้ส่งบทความจะต้องทำการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ อักขราวิสุทธิ์ หรือ TurnItIn ผลการตรวจสอบความคล้ายคลึงไม่เกิน 30%
และจัดทำหนังสือรับรองมอบลิขสิทธิ์ให้กับมหาวิทยาลัยฯ เผยแพร่ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ หนังสือรับรองมอบลิขสิทธิ์ให้กับมหาวิทยาลัยฯ เผยแพร่ (Copyright Certificate Publisher)

หมายเหตุ:
- ระบบอักขราวิสุทธิ์เปิดให้ใช้งานเฉพาะผู้ใช้อีเมลภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเท่านั้น โดยต้องใช้ Email Account ของมหาวิทยาลัยที่ท่านสังกัด
- ระบบ TurnItIn เป็นโปรแกรมออนไลน์ที่ใช้ตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการในบางมหาวิทยาลัยเท่านั้น จำเป็นต้องขอเปิดการใช้งานจากมหาวิทยาลัยที่ท่านสังกัด
Keynote Speaker

Prof. Alok Kumer Chakrawal, Ph,D.,

Vice Chancellor Guru Ghasidas Central University (GGCU), Bilaspur, India.

Topic “The trend of innovation and local research.”

Poster

สถานที่จัดงาน

โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี : แผนที่

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
โทร 032-720-536 - 9 ต่อ 1083, โทรสาร 032-720551, E-Mail : mcru.conference@gmail.com