โครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัย พัฒนาการเรียนการสอน

แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ งบประมาณเงินรายได้


  แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
  บันทึกข้อความ นำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (ปรับปรุง 14 ธ.ค. 65)
  บันทึกข้อความ นำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับปรับแก้ตามผู้ทรงฯ (เงินรายได้) (ปรับปรุง 23 มี.ค. 67)
  บันทึกข้อความ นำส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัย (ปรับปรุง 7 ก.ค. 66)
  บันทึกข้อความ นำส่งร่างรายงานผลการวิจัยเพื่อตรวจคุณภาพ (ปรับปรุง 12 ก.ย. 66)
  บันทึกข้อความ ขอส่งร่างรายงานฉบับปรับแก้ตามผู้ทรงคุณวุฒิ (เงินรายได้) (ปรับปรุง 19 ต.ค. 66)
  บันทึกข้อความ ขอส่งหลักฐานสำหรับปิดโครงการวิจัย ประเภทเงินเงินรายได้ ขออนุมัติเบิกทุนวิจัยงวดสุดท้าย (ปรับปรุง 11 ต.ค. 66)
  บันทึกข้อความ ขอยุติการทำวิจัยและคืนทุนพร้อมดอกเบี้ย (ปรับปรุง 23 ส.ค 66)


  แบบฟอร์มอื่น
  แบบรายงานความก้าวหน้าการทำวิจัย