ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เดือนตุลาคม 2565
วันที่ 12ตุลาคม 2565
จ้างออกแบบ template ปก สื่อประชาสัมพันธ์ เกียรติบัตร และเอกสารต่าง ๆ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เดือนพฤศจิกายน 2565
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
จ้างพิมพ์วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
จ้างพิมพ์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เดือนธันวาคม 2565
วันที่ 29 ธันวาคม 2565
ซื้อวัสดุสำหรับจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เดือนมกราคม 2566
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือนกุมภาพันธ์ 2566
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
จ้างค่าตกแต่งสถานที่สำหรับพิธีเปิด โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เดือนมีนาคม 2566
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เดือนตุลาคม 2564
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือนพฤศจิกายน 2564
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
จ้างเหมาออกแบบและจัดทำบูธนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
ซื้อวัสดุสำหรับจัดตกแต่งบูธนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
ซื้อวัสดุสำหรับจัดอบมรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เดือนธันวาคม 2564
วันที่ 9 ธันวาคม 2564
จ้างตกแต่งสถานที่สำหรับพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 10 นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Innovation for the Creative Economy) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE-International Conference on Cybernetics and Innovations 2022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เดือนมกราคม 2565
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือนกุมภาพันธ์ 2565
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
จ้างค่าจ้างออกแบบแบนเนอร์ โปสเตอร์ และเกียรติบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบ และพัฒนา Digital Content บนพื้นฐาน Visual Thinking สำหรับการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างทำเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนา Digital Content บนพื้นฐาน Visual Thinking สำหรับการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติ 2022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างพิมพ์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติ 2022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อกระเป๋าสำหรับโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 10 "นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สร้างสรรค์" และระดับนานาชาติ 2022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุจัดทำโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติ 2022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
จ้างเช่าสถานที่โรงแรมจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 10 นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Innovation for the Creative Economy) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE-International Conference on Cybernetics and Innovations 2022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เดือนมีนาคม 2565
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือนเมษายน 2565
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือนพฤษภาคม 2565
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือนมิถุนายน 2565
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือนกรกฎาคม 2565
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565
จ้างปรับปรุงพัฒนาความสามารถระบบ MCRU MOOC จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
ซื้อวัสดุอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพเพื่อการพัฒนาบ้านเกิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เดือนสิงหาคม 2565
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือนกันยายน 2565
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุรายเดือน