ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

Thank you

เกี่ยวกับสถาบันวิจัย

การจัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมการดำเนินการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดตั้งขึ้นตั้งแต่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงยังมีฐานะเป็นวิทยาลัยครู เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง โดยเรียกหน่วยงานนี้ว่า “ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ”


ต่อมาเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง เปลี่ยนสถานะเป็นสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ โดย “ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ” แบ่งออกเป็น 2 หน่วยงานย่อย ได้แก่ 1.สำนักวิจัย มีหน้าที่ ประสานและสนับสนุนงานด้านการวิจัย 2. สำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการ มีหน้าที่ ประสานและดำเนินงานด้านการฝึกอบรมและการบริการวิชาการแก่สังคม


พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนการแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยรวม “สำนักวิจัย” กับ “สำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการ” เข้าด้วยกันอีกครั้ง เป็นหน่วยงานที่มีชื่อว่า “สำนักวิจัยและบริการวิชาการ” โดยยังคงหน้าที่หลักตามเดิม


วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2548 สถาบันราชภัฏทุกแห่งได้รับการเปลี่ยนฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” และให้มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในใหม่อีกครั้ง ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้กำหนดให้มีหน่วยงานภายใน ประกอบด้วย 4 คณะ และ 5 สำนักงาน คือ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานอธิการบดี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันวิจัยและพัฒนา


การประสานและสนับสนุนงานวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย ดังที่เคยปฏิบัติมา วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารและกำหนดหน้าที่ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา มีหน้าที่และภารกิจหลักในการประสานและสนับสนุนการดำเนินการด้านการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม และให้บริการวิชาการทางด้านการวิจัยและนวัตกรรมแก่สังคมเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

สร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณค่า เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อผลิตนักวิจัย และสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพออกสู่สังคม

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
2. เสริมสร้างและพัฒนานักวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
3. สร้างเครือข่ายภาคีการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
4. สนับสนุนการวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ สนองความต้องการของท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
5. ส่งเสริมการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
6. ส่งเสริมการบูรณาการระหว่างการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
7. ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
2. เพื่อให้บริการทางวิชากรทางวิชาการด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
3. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล และการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ พัฒนา ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเน้นความเป็นสากลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

โทรศัพท์ 032-720-536 ต่อ 1074

สายตรงผู้อำนวยการ
 • ขอเชิญเข้าร่วมประกวดนวัตกรรม เทคโนโลยี และงานวิจัยรับใช้สังคม อ่านต่อ...
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอ่านต่อ...
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนา Digital Content บนพื้นฐาน Visual Thinking สำหรับการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอ่านต่อ...
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างออกแบบแบนเนอร์ โปสเตอร์ และเกียรติบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอ่านต่อ...
 • เชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในการประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 อ่านต่อ...
 • ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุม IEA-SEA2022 อ่านต่อ...
 • เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 อ่านต่อ...
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนฯ งานวิจัยพัฒนาพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อ่านต่อ...
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนฯ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อ่านต่อ...
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนฯ โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R to R (Routine to Research) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อ่านต่อ...
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนฯ งานพัฒนาการเรียนการสอน ประเภทเงินรายได้ 2567 อ่านต่อ...
 • ประกาศรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อ่านต่อ...
 • ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อ่านต่อ...
 • ประกาศโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R to R (Routine to Research) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อ่านต่อ...

ผศ.กันตา นิ่มทัศนศิริ

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

ได้รับการขึ้นทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงาน "สูตรเอโทโซม (Ethosome) จากแก่นมะหาด สำหรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมสารสกัดแก่นมะหาดเข้าสู่ชั้นผิวหนัง"

อ.ว่าที่รอ.ภัทรกฤต คัชมาตย์

สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม คณะเทคโลโยีอุตสาหกรรม

ได้รับการขึ้นทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงาน "ระบบสักด้ผงน้ำผลไม้โดยใช้เทคนิคคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิค"

ผศ.ดร.ชนกภัทร ผดุงอรรถ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้รับการขึ้นทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงาน "เครื่องดื่มไซเดอร์สับปะรดผสมน้ำสับปะรด" และ "เครื่องดื่มไซเดอร์สับปะรดผสมน้ำผึ้ง"

ผศ.วีระยุทธ สุริคำ

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ได้รับการขึ้นทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงาน "เครื่องผ่าสับปะรด"

อ.ดร.บุรินทร์ นรินทร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้รับการขึ้นทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงาน "เครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติขนาดเล็ก"

คำถามที่พบ บ่อย

1.บริหารจัดการและจัดสรรเงินทุนสำหรับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.สนับสนุนนักวิจัยนำเสนอ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3.บริการยื่นคำขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
4.บริการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
5.ดูแลการยื่นขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
6.การสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล
7.จัดอบรมเกี่ยวกับงานวิจัย

สามารถส่งบทความวิจัยมาทางระบบอิเล็คทรอนิกส์ได้ที่ https://so03.tci-thaijo.org/index.php/hssj

สามารถส่งบทความวิจัยมาทางระบบอิเล็คทรอนิกส์ได้ที่ https://li01.tci-thaijo.org/index.php/stij
 

กิจกรรม

กิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

 • ทั้งหมด
 • อบรม
 • ประชุม
 • กิจกรรมอื่น ๆ

28 มีนาคม 2566
โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

25 มีนาคม 2566
โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน

24-25 มีนาคม 2566
การประชุมสัมมนาหน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา

23 มีนาคม 2566
คณะผู้ติดตามการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566
การประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11

15 มิถุนายน 2565
อบรมทรัพย์สินทางปัญญา

1 มิถุนายน 2565
อบรมการใช้ระบบ MOOC

บุคลากร

ผศ.ดร.กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 032-720-536 ต่อ 1087

อาจารย์ ดร.ปุญญาพัฒน์ จันทร์เพชร

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ฝ่ายแผนและงบประมาณ
032-720-536 ต่อ 1084

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิชากร
ปทุมรังสรรค์

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
032-720-536 ต่อ 1084

อ.ว่าที่ รท.ศุภกฤษ สุขเจริญ

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ฝ่ายประกันคุณภาพและส่งเสริมวิชาการ
032-720-536 ต่อ 1087

น.ส.รัชนี นาเลิศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 032-720-536 ต่อ 1079

น.ส.เปรมยุดา แสงเทศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 032-720-536 ต่อ 1080

น.ส.กานต์สิรี ปานสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่วิจัย 032-720-536 ต่อ 1082

น.ส.รุ่งไพลิน สุกรีวนัด

นักวิชาการศึกษา 032-720-536 ต่อ 1081

น.ส.สมัชญา พูลศักดิ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 032-720-536 ต่อ 1083

ติดต่อเรา

ติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ที่อยู่:

46 ม.3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

โทรศัพท์:

032-720-536 ต่อ 1080-1083

ปฏิทินสถาบันวิจัยและพัฒนา