ประกาศฯ กรอบการดำเนินการจัดทำคำของบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (FF)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ขยายกรอบระยะเวลาดำเนินการ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอรับงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายชื่อผู้ได้รับทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายชื่อผู้ได้รับทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R to R (Routine to Research)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายชื่อผู้ได้รับทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566