ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

  • Admin
  • Visit counter For Websites

ส่งบันทึกข้อความและข้อเสนอ จำนวน 3 ชุด
มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา (ล็อกเกอร์ 23)
และส่งไฟล์ข้อเสนอ (.doc และ .pdf) มายัง E-mail : rdi@mcru.ac.th
ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2566