โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

รายชื่อผู้ได้รับทุน

ใบสมัคร
ใบสมัครขอรับการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
บันทึกข้อความนำส่งข้อเสนอสำหรับอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
บันทึกข้อความนำส่งข้อเสนอฉบับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

แบบฟอร์มข้อเสนอทุนสำหรับอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
แบบเสนอโครงการวิจัย : ประเภทขอตำแหน่งทางวิชาการ

แบบฟอร์มอื่น ๆ
รายงานการเงิน (นักวิจัย)
แบบรายงานความก้าวหน้าการทำวิจัย

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

รายชื่อผู้ได้รับทุน

ใบสมัคร
ใบสมัครขอรับการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
บันทึกข้อความนำส่งข้อเสนอสำหรับอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
บันทึกข้อความนำส่งข้อเสนอฉบับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

แบบฟอร์มข้อเสนอทุนสำหรับอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
แบบเสนอโครงการวิจัย : ประเภทขอตำแหน่งทางวิชาการ

แบบฟอร์มอื่น ๆ
รายงานการเงิน (นักวิจัย)
แบบรายงานความก้าวหน้าการทำวิจัย