การเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศ สินค้าไชโป้วโพธาราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศ สินค้ากุ้งก้ามกรามบางแพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานฉบับสมบูรณ์ การจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าโอ่งมังกรราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานฉบับสมบูรณ์ การจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าสับปะรดบ้านคา ภายใต้โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานฉบับสมบูรณ์ การจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้ามะพร้าวน้ำหอมราชบุรี ภายใต้โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561