คู่มือองค์ความรู้ สำหรับเกษตรกรและผู้ทีสนใจ

  • ผศ.ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์

การบูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมการผลิตสับปะรดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด จังหวัดราชบุรี