แบบฟอร์มสำหรับข้อมูลในการยื่นอนุสิทธิบัตร
รายละเอียดการประดิษฐ์
ข้อถือสิทธิ
รูปเขียน
บทสรุปการประดิษฐ์

แบบฟอร์มสำหรับข้อมูลในการยื่นลิขสิทธิ์
แบบฟอร์มประกอบคำขอยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์