กิจกรรม

  • กิจกรรม: โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
  • วันที่: 28 มีนาคม 2566
  • สถานที่: โรงแรมเวสเทิร์น แกรนด์ ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

    ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความรู้และประสบการณ์ 3 ท่าน คือ 1) คุณอัยรัตน์ โอฐกรรม ตำแหน่ง นักออกแบบกราฟิก 2) อาจารย์ ดร.จิราก เฉลิมดิษฐ์ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และ 3) อาจารย์ ดร.นวรัตน์ วิทยาคม ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในประเด็นหัวข้อการบรรยายและฝึกอบรม ประกอบด้วย 1) เทคนิคการสร้างสื่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ๒) เทคนิคการนำเสนอเนื้อหาผลิตภัณฑ์บนสื่อสังคมตลาดออนไลน์ และ 3) การฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเนื้อหาผลิตภัณฑ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม และสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บนแพลตฟอร์มเครือข่ายร้านค้าออนไลน์ได้ จำนวน 50 คน