กิจกรรม

  • กิจกรรม: โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
  • วันที่: 25 มีนาคม 2566
  • สถานที่: ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

    ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความรู้และประสบการณ์ 2 ท่าน คือ 1) อาจารย์ริณรนีญ์ เสนีย์วาสน์ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และ 2) คุณวันนิวัติ วันทนา ตำแหน่ง นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในประเด็นหัวข้อการบรรยายและฝึกอบรม ประกอบด้วย 1) ศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนสู่ความยั่งยืน 2) การสร้างสรรค์ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ด้วย Design Thinking 3) แนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และ 4) การจัดทำแผนภาพธุรกิจ (Business Model Canvas) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม และสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บนแพลตฟอร์มเครือข่ายร้านค้าออนไลน์ได้ จำนวน 50 คน