กิจกรรม

  • กิจกรรม: การประชุมสัมมนาหน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา
  • วันที่: 24-25 มีนาคม 2566
  • สถานที่: โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ห้องพระพรหม ชั้น 3

    ผศ.ดร.นฤมล ชูเมือง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนาหน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา โดย สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2566 ณ ห้องพระพรหม ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
    โดยการประชุมครั้งนี้ ได้ชี้แจงถึง สรุปสาระสําคัญ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 และการเตรียมความพร้อมสําหรับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และ ทิศทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษาของ สป.อว. และยังมีการแบ่งปันประสบการณ์ในการดำเนิงงานของเครือข่ายในระดับต่างๆ ทั้ง โครงการพี่เลี้ยงน้องเลี้ยง โครงการระดับ Early stage โครงการ Defensive stage โครงการระดับ Cost control