กิจกรรม

  • กิจกรรม: การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11
  • วันที่: 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566
  • สถานที่: โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี

    ก่อนที่จะมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเฉกเช่นทุกวันนี้ เราเป็นวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2497 มีการพัฒนาและเติบโตตลอดระยะเวลายาวนานถึง 69 ปี วันที่ 1 มีนาคม 2566 นี้ จึงถือเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
    ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวันสถาปนา จึงจัดการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัยขึ้น โดยครั้งแรกจัดในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556 และต่อเนื่องมาทุกปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 ในหัวข้อเรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (The Research and Innovation for Creative Communities towards Sustainable Development) ในระหว่างวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจัย นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และบุคคลที่สนใจ ได้นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการสู่สาธารณะ อันก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนายกระดับคุณภาพงานวิจัยและงานวิชาการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีปฏิบัติ และประสบการณ์ในการวิจัย ซึ่งนำไปสู่การสร้างเครือข่ายการวิจัย ความก้าวหน้าทางวิชาการที่สามารถนำความรู้จากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิธีเปิดงานในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 ได้รับเกียรติจากคุณรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้ กิจกรรมของการประชุมวิชาการครั้งนี้ ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการภาคบรรยายในสาขาการวิจัยต่าง ๆ ครอบคลุมถึง 6 สาขา ได้แก่
1) ด้านนวัตกรรมการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
2) ด้านนวัตกรรมการศึกษา
3) ด้านนวัตกรรมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4) ด้านนวัตกรรมบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
5) ด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และ 6) ด้านนวัตกรรมสาธารณสุขชุมชนและการแพทย์แผนไทย
โดยมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านงานวิจัย และงานวิชาการ ในประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11 “วิจัยและนวัตกรรม เพื่อชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”(The Research and Innovation for Creative Communities towards Sustainable Development) ในวันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านงานวิจัย และงานวิชาการประกอบด้วย
1) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านงานวิจัย จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับ Guru Ghasidas Central University (GGCU), Bilaspur ประเทศอินเดีย
2) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านงานวิชาการ จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านงานวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับสมาคมวิชาการและสมาคมวิชาชีพ จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 1) สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี และ 3) สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย
        บันทึกข้อคกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        บันทึกข้อคกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับ สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย
        บันทึกข้อคกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับ Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur
        บันทึกข้อคกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี