กิจกรรม

  • หน่วยงานย่อย: ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ
  • กิจกรรม: การอบรมการใช้งานระบบ MCRU MOOC
  • วันที่: 1 มิถุนายน 2565
  • สถานที่: ห้องศูนย์อบรมและทดสอบทักษะทางด้านดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ICDL ชั้น 4 อาคารอำนวยการ
  • Youtube Channel: MCRU MOOC

    ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ ภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดทำระบบ MCRU MOOC ที่พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน และพัฒนา e – content บนเว็บ MCRU.Online ขึ้นนั้น จึงได้กำหนดจัดการอบรมการใช้งานระบบ MCRU MOOC ให้แก่คณาจารย์ในมหวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ณ ห้องศูนย์อบรมและทดสอบทักษะทางด้านดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ICDL ชั้น 4 อาคารอำนวยการ
    โดยอาจารย์ ดร.คมสัน โกเสนตอ วิทยากร แนะนำการใช้งานระบบ MCRU MOOC หลักการออกแบบ Content การเตรียมข้อมูล ไฟล์รูปภาพ ไฟล์เสียง สร้างเนื้อหา Digital Cotents การสร้าง Intro Animation สมัครใชังานสมาชิค User/Admin และเข้าสู่ระบบเนื้อหา การนำข้อมูล Digital Content เข้าสู่ระบบ MCRU MOOC