คู่มือ

คู่มือการดำเนินกิจกรรม 5 ส
- 2564


คู่มือสำนักงานสีเขียว Green Office
- 2564

นโยบายสานักงานสีเขียวของสถาบันวิจัยและพัฒนา

- 2564

ระบบและกลไกการขับเคลื่อนโครงการสำนักงานสีเขียว

- 2564

ประเมินผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
ภาพกิจกรรมการตรวจ 5 ส

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
โทร 032-720-536 - 9 ต่อ 1083, โทรสาร 032-720551, E-Mail : rdi@mcru.ac.th