กิจกรรม

  • หน่วยงานย่อย: ทรัพย์สินทางปัญญา
  • กิจกรรม: การอบรม เรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น และการจัดเตรียมคำขอรับความคุ้มครอง”
  • วันที่: 15 มิถุนายน 2565
  • สถานที่: Zoom Meeting

    สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดอบรม เรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น และการจัดเตรียมคำขอรับความคุ้มครอง” เพื่อให้นักวิจัย อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและเข้าใจขั้นตอนในการเตรียมคำขอรับความคุ้มครองผลงานวิจัย
    ทีมวิทยากรจาก สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำทีม โดย นางสาวปุณนมาส ธรรมรัตน์ หัวหน้างานทรัพย์สินทางปัญญา